Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.E-SKLEPNARCIARSKI.PL

 

 1. PREAMBUŁA

Regulamin został sporządzony na podstawie:

- art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

- Dyrektywy 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej);

- art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

                                    

Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.e-sklepnarciarski.pl, prowadzony jest przez Spółkę IKATUR Andrzej Małysa Spółka Jawna, ul. Welońskiego 18, 30-498  Kraków („Ikatur”), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010689,  NIP 6760000322,  posługującej się adresem poczty elektronicznej tech@winterservice.pl, która w niniejszym regulaminie jest określana również jako „Sklep” lub „Ikatur”. 

 

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Regulamin określa w szczególności:

 1. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
 3. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, BEZPIECZEŃSTWO
 2. Klient zakładając konto w Sklepie i podając swoje dane osobowe akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin sklepu internetowego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia internetowego lub udzielenia odpowiedzi na pytanie do chwili zakończenia procesu sprzedaży: w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi.
 4. Administratorem danych osobowych jest IKATUR Andrzej Małysa Spółka Jawna, ul. Welońskiego 18, 30-498 Kraków. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 5. Odbiorcami przetwarzanych przez IKATUR danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień internetowych oraz systemów teleinformatycznych. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IKATUR danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw można składać na adres e-mail: tech@winterservice.pl
 7. W związku z uprawnieniami Klienta wynikającymi z rękojmi za wady towaru, które zostały opisane w art. 556 i następne kodeksu cywilnego oraz obowiązkami fiskalnymi IKATUR, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 5 lat od zakończenia procesu sprzedażowego.
 8. Jeżeli Klient uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Klienta witryny IKATUR wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klienta może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez IKATUR znajdują się w Polityce Prywatności na www.Ikatur.pl.
 10. IKATUR nie będzie udostępniał bez zgody Klienta dotyczących go danych osobowych innym podmiotom. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 11. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 12. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),
 13. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,
 14. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
 15. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
 16. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
 17. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 18. IKATUR informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

 

 

 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 2. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
 4. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 5. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 6. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepi), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt 3.4 regulaminu. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w pkt 3.4 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Składając zamówienie (mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem strony www), Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminem sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
 9. Sklep internetowy IKATUR przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia telefonicznego za pośrednictwem numeru dostępnego na stronie Sklepu.
 10. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 11. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
 12. Procesor: 1 GHz
 13. RAM: 1 GB pamięci RAM
 14. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
 15. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
 16. Sterowanie: klawiatura, mysz
 17. Opcjonalnie: słuchawki
 18. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
 19. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

9.Zamówienia w sklepie internetowym IKATUR są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego IKATUR obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Ceny podawane w sklepie internetowym IKATUR są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. IKATUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z pkt. 6.5.
 3. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. IKATUR wystawia dokument sprzedaży w postaci papierowego wydruku faktury VAT do paragonu. Dokument ten jest dołączany do wysyłanego towaru.
 5. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

15.Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 

 1. DOSTAWA TOWARÓW

1.Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

 1. odbiór osobisty w Mogilanach, ul. Żary 20 (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia);
 2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. IKATUR będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia w możliwie najkrótszym terminie od momentu złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 4. Realizacja zamówienia z formą płatności „przedpłata” następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku IKATUR. W momencie przygotowania zamówienia do wysyłki, Klient otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki.
 5. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisać w obecności Kuriera protokół szkody oraz powinien niezwłocznie powiadomić sklep telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy określonego w pkt 4.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.
 7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia. Klient powinien odebrać towar przygotowany do odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 9. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek niż 30kg do pierwszych drzwi.
 10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny https://www.e-sklepnarciarski.pl, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest komunikacja drogą mailową lub telefoniczną.

W ramach informacji o przebiegu procesu zamówienia Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

 • Potwierdzenie złożenia zamówienia - W momencie wpłynięcia zamówienia do Klient, otrzymuje on informację potwierdzającą złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego.
 • Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Częściowa kompletacja zamówienia/brak towaru - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie jego modyfikacji. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 • Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz zawierający informacje o przesyłce.
 • Zamówienie gotowe do odbioru- W momencie przygotowania towaru od odbioru w wybranym przez Klienta salonie stacjonarnym, Klient otrzymuje odpowiednie powiadomienie o możliwości odbioru towaru. Towar należy odebrać w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.
 • Anulowanie zamówienia- W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku wpłaty, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

 

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE
 2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Klient powinien odesłać produkt na adres Sklepu widniejący na fakturze VAT informując o tym fakcie Sklep.  
 4. Do reklamowanego towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 5. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 7. W przypadku gdy na zakupiony przez Klienta towar jest udzielona gwarancja to wraz z towarem przesyłany jest dokument gwarancyjny. Prawa i obowiązki wynikające z gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

 

 

 1. ZWROTY TOWARÓW
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zastrzeżeniem pkt. 2.2 niniejszej umowy. W celu odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest wysłać ww. wypełnione oświadczenie na adres: IKATUR Andrzej Małysa Spółka Jawna, ul. Żary 20, 32-031 Mogilany lub email: tech@winterservice.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 4. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 11. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 12. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 14. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 15. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 16. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, do Sklepu lub oddać towar osobiście. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.
 18. 4. Zwracane towary powinny być kompletne i w oryginalnym opakowaniu. W przypadku zwrotu towarów wchodzących w skład zestawów konieczny jest zwrot całego kompletnego zestawu. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 19. 5. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni. Co do sposobu, zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem wykonanie przelewu nastąpi na wskazane przez Zamawiającego konto.
 20. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 1. PROMOCJE
 2. Sklep internetowy organizuje specjalne Promocje dla zarejestrowanych użytkowników.
 3. Podanie niepoprawnych/błędnych danych podczas rejestracji może skutkować niedostępnością Promocji.

3.Kody generowane w trakcie Promocji mają określoną ważność. Ich przedłużenie nie jest możliwe  w systemie.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. IKATUR zastrzega sobie prawo do:
 3. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
  b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,
  c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już złożonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Adres sklepu znajduje się na dokumencie zakupu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

3.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 1. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt telefoniczny ze Sklepem na numer (+48 691 386800) lub na adres e-mail: tech@winterservice.pl

5.Niniejszy Regulamin sklepu internetowego wchodzi w życie w dniu 01.07.2018 roku i tym samym zastępuje dotychczasowy regulamin sklepu internetowego.